Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!

 

16.04.2020 

Ostateczna lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków  tutaj do pobrania

08.04.2020

Wstępna lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!"

Wstępna lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków  tutaj do pobrania

19.03.2020

Nabór do 27 marca 2020r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż wydłużamy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego do dnia 27 marca 2020r.

Ponadto zwracamy uwagę, iż pod informacją o naborze zamieściliśmy katalog kosztów pomostowych oraz wzór wypełniania formularza pomocy de minimis

Wszystkie komunikaty związane z projektem „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!” będą umieszczane na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce projektu.


Aktualizacja informacji na temat kwot wsparcia

W związku z wydaniem przez Główny Urząd Statystyczny komunikatu dotyczącego przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2019 r. zamieszczamy poniżej informacje o aktualnych kwotach wsparcia obowiązujących w projekcie „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!”:

Maksymalna kwota dotacji wraz z podatkiem VAT nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę (zgodnie z aktualnym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- Aktualnie przeciętne wynagrodzenie za pracę wynosi 5 198,58 zł / miesięcznie; sześciokrotność to 31 191,48 zł). Próg 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia należy odnosić do kwoty dotacji brutto.

Maksymalna kwota dotacji netto (kwota wnioskowana) wynosi: 27 737,04 zł.

Natomiast maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 2 100,00 zł/ miesięcznie (bez podatku VAT), a miesięcznie wsparcie pomostowe z podatkiem VAT nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie 2600,00 zł - Kwota nie większa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia kwoty wsparcia pomostowego finansowego - próg równowartości minimalnego wynagrodzenia należy odnosić do kwoty wsparcia pomostowego brutto).

Podatek VAT nie jest kwalifikowany. Dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe będą udzielane w kwotach netto.

13.03.2020

Z uwagi na wyjątkową sytuację informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego w projekcie „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!” zostanie przeprowadzony z pominięciem kontaktów bezpośrednich.

Nabór będzie prowadzony w dniach 16 – 26 marca 2020 r.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami powinny być wypełnione na komputerze. Należy je złożyć w dwóch formach:

  1. Wersja papierowa – 2 identyczne egzemplarze (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – drogą pocztową, listem poleconym wysłanym na adres Biura Projektu (ul. Dolna 3-go Maja 6/3, 20-079 Lublin) lub Biura Partnera (ul. M. Rapackiego 12, 20-150 Lublin)

oraz

  1. Wersja elektroniczna - w formie skanu wersji papierowej – wysłana na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wniosek zostanie zarejestrowany w Rejestrze Wniosków o Udzielenie Wsparcia Finansowego i Pomostowego pod datą wpływu wersji elektronicznej Wniosku. Każdy
z Uczestników/czek otrzyma potwierdzenie wpływu Wniosku.

Wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego należy złożyć:

  1. Zaświadczenie o ukończeniu etapu szkoleniowo-doradczego
  2. Biznesplan
  3. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu przyznawania wsparcia
  4. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Powodzenia!

Do pobrania:

Biznesplan – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego

Oświadczenie o akceptacji regulaminu

Formularz informacji – de minimis

Lista identyfikatorów gmin – plik pomocniczy do wypełnienia Formularza informacji de minimis

WZOR Formularz informacji - de minimis.xls

Instrukcja hasłowania plików.doc

Podstawowy katalog wydatków pomostowych.pdf


24.02.2020

Dokumenty do pobrania:

Biznesplan - wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego - wersja edytowalna


06.02.2020

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu i ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym w ramach projektu.

Do pobrania – Lista osób zakwalifikowanych i Lista rezerwowa


27.01.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu "Przedsiębiorczość kluczem sukces!" w ramach I i II rundy rekrutacyjnej wpłynęło łącznie 151 formularzy rekrutacyjnych.

Poniżej przedstawiamy wstępne wyniki rekrutacji, jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu procedury odwoławczej.

Do pobrania - Lista


 

23.01.2020

Serdecznie zapraszamy do przedstawienia oferty na realizację szkoleń, doradztwa indywidualnego orasz doradztwa grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!”. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć poniżej:

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi dotyczące Zamówienia:

plik 1

plik 2

plik 3


 

„Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!” – doradztwo trwa

Rekrutacja do projektu „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!” weszła w drugi etap. Po wnikliwym sprawdzeniu złożonych wniosków osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną kolejno otrzymują zaproszenia na rozmowę z doradcą zawodowym. Spotkania z doradcą, z racji dużej ilości chętnych, zostały rozłożone na kilka dni.

Cierpliwość potencjalnych uczestników nie będzie już długo wystawiona na próbę. Niebawem z ogłoszonej wstępnie listy poznają swoje miejsce w rankingu i będą mogli podjąć decyzję o dalszych krokach. Wszystkim życzymy powodzenia.


 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na to iż liczba złożonych formularzy rekrutacyjnych przekroczyła 72 formularze (tzn. 120 % zaplanowanych w projekcie) informujemy, iż druga tura naboru zostanie zamknięta dnia 2.12.2019 r.

Wnioski przyjmujemy w godzinach 9.00-15.00 w biurach Fundacji Aktywności Obywatelskiej oraz Inspires Sp. z o.o.

Wnioski które zostaną nadane pocztą/kurierem dnia 2.12.2019 r. zostaną zarejestrowane i poddane ocenie.


 

Zamykamy rekrutację!

W związku z par. 2 p. 8 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!” informujmy, iż w dniu 25.11.2019 r. nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach I tury zostaje zawieszony.

Formularze złożone w dniu 25.11.2019 r. do godziny 15.00 oraz wysłane pocztą w dniu 25.11.2019 r. zostaną poddane ocenie zgodnie z par. 2 p. 9 Regulaminu rekrutacji uczestników.


 

Projekt pt. „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!" jest realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 54 działalności gospodarczych przez 54 uczestników/czek oraz powstanie minimum 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną przyznane bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności oraz finansowo-doradcze wsparcie pomostowe.

Projekt "Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


 

Rekrutacja rozpoczęta!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!”  zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.


NABÓR: I tura od 25.11.19 do 29.11.19r.

NABÓR:  II tura : od 2.12.19 do 6.12.19

Nabór formularzy rekrutacyjnych odbywać się będzie w:

Biurze Projektu
ul. Dolna 3-go Maja 6/3
20-079 Lublin
 W godz. 9.00-15.00

Biurze Partnera
ul. M. Rapackiego 12
20-150 Lublin
W godz. 9.00-15.00

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników

Formularz rekrutacyjny w wersji edytowalnej (wersja pdf: Formularz rekrutacyjny)

Karty oceny formularza rekrutacyjnego dotyczacego I etapu rekrutacji

Karta oceny formularza rekrutacyjnego dotyczacego rozmowy z doradcą zawodowym

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwoj przedsębiorczości

Biznesplan

Karta oceny biznesplanu

Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Umowa o udzieleniu wsparcia zawieranej pomiędzy Uczestnikiem/czką projektu a Beneficjentem/Partnerem Projektu

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Biznesplan - wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego - wersja edytowalna

 

Załóż swój biznes z nami!

Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Inspires Sp. z o.o. realizuje projekt „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu!” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osoby zgłaszające się do projektu mają szansę na otrzymanie:

- dotacji w wysokości max. 27 737,04 zł netto oraz

- wsparcia pomostowego przez 12 m-cy w wysokości max. 2100zł/m-c netto 
Podatek VAT nie jest kwalifikowalny zarówno w przypadku dotacji jak i wsparcia pomostowego!

Maksymalna kwota dotacji wraz z podatkiem VAT nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę* (zgodnie z aktualnym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego- Aktualnie przeciętne wynagrodzenie za pracę wynosi 4839,24 zł / miesięcznie; sześciokrotność to 29 035,44 zł – kwota ta będzie aktualizowana).

Natomiast maksymalna kwota wsparcia pomostowego wynosi 2 100 zł/ miesięcznie (bez podatku VAT), a miesięcznie wsparcie pomostowe z podatkiem VAT nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie 2250 zł - Kwota niewiększa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia kwoty wsparcia pomostowego finansowego. Wskazana kwota będzie aktualizowana).

Obszarem realizacji jest teren województwa lubelskiego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 54 działalności gospodarczych przez 54 uczestników/czek oraz powstanie minimum 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zostaną przyznane bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności oraz finansowo-doradcze wsparcie pomostowe.

Zapraszamy:

Kobiety i mężczyzn zamieszkujących województwo lubelskie, powyżej 30 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo,

a) zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby w wieku 50+

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach

- osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

b) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie będących imigrantami oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa lub ich rodzinami

c) reemigrantów

oraz osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Jeśli masz wątpliwości czy możesz otrzymać dotację ZADZWOŃ Fundacja Aktywności Obywatelskiej tel. 81 532 25 52 lub 789 354 155, INSPIRES Sp. z o.o. tel. 796-822-263.

REKRUTACJA TRWA! Składanie formularzy rekrutacyjnych do I tury: od 25.11.19 do 29.11.19r. do II tury : od 2.12.19 do 6.12.19 w godzinach 9.00-15.00 w biurach Fundacji Aktywności Obywatelskiej oraz INSPIRES Sp. z o.o.